Mapa witryny

Zintegrowany Łańcuch Kontroli

16/1/2018

Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB), został zdefiniowany jako jednostka działalności, która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogniwa w celu kontrolowania zespołu czynników określających jakość, włączając do nich i te, które wpływają na warunki pracy i środowisko.

Zakres działań Zintegrowanego Łańcucha Kontroli opiera się na:

komunikowaniu, które obejmuje wymianę informacji w sieci poprzez ułatwione zapisy istotnych danych: badań chemicznych i analiz bakteryjnych, wiek zwierząt, terminarz szczepień, itp.;
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;
identyfikowalności, oznacza to, że ślady i drogi produktu muszą być organizowane przez odpowiednią jednostkę administracyjną w celu ułatwienia działań związanych z usuwaniem produktów niedostosowanych;
lekach weterynaryjnych, które muszą być nieustannie kontrolowane, a usługi weterynaryjne należy dostosować do Dobrej Praktyki Weterynaryjnej;
paszach, które muszą być kupowane tylko od firm stosujących w procesie produkcyjnym GMP;
nie stosowaniu zakazanych substancji w procesie produkcyjnym;
specyficznych działaniach higienicznych, uwzględniając rozmieszczenie i specyfikację działalności zakładu, jak również higienę osobistą oraz transport;
niezależnych auditach, które są prowadzone w celu sprawdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu IKB;
sankcjach jakie grożą przedsiębiorstwom niestosującym się do wymagań IKB.

System IKB nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych środków spożywczych, a przede wszystkim pozyskać klienta i odbiorców dla których ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowanego Łańcucha Kontroli.

W skład specyficznych działań higienicznych stosowanych przez poszczególne zakłady tworzące Zintegrowany Łańcuch Kontroli można zaliczyć również zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Standard BRC.

11/12/2017

W 1998 r. w Wielkiej Brytanii stworzony został przez brytyjską organizację zrzeszającą kupców Standard BRC (ang. British Retail Consortium). Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi; stworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności  i uczestników łańcucha żywnościowego, dostarczających swoje produkty do sieci handlowych. ustanowienie określonych zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji przedsiębiorstw, dostarczających produkty do sieci handlowych, ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców i ograniczenie liczby audytów. Standard BRC integruje przepisy, zawarte w normach ISO 9000 i w systemie HACCP, wraz z GMP/GHP, definiując szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego. Opracowane standardy w ramach tego narzędzia określają jednolite zasady postępowania, które umożliwiają uniknięcie powielania wymagań określonych przez różne normy i systemy.

Wymagania standardu BRC skupiają się na następujących obszarach:

opracowany i wdrożony system HACCP;
opracowany i udokumentowany System Zarządzania Jakością;
zapewnienie właściwego środowiska produkcji, co oznacza wdrożenie zasad GHP oraz GMP;
kontrola procesów (np: monitorowanie czasu, temperatury, nadzór nad sprzętem pomiarowym w strefach produkcyjnych i laboratoriach itp.);
kontrola produktów (np.: wymagania dotyczące opakowania produktu, terminu przydatności do spożycia, rotacji zapasów itp.);
wytyczne dotyczące personelu (np.: zasady higieny, procedury badań medycznych, odzież ochronna, szkolenia itp.).

Jednym ze składników zapewniających bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych jest zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Normy ISO.

13/11/2017

Od 2005 roku przedsiębiorstwa branży spożywczej mogą korzystać z nowej normy ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” (Food safety management systems – Requirements for an organization in the food chain). Została ona opublikowana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO). Dla podmiotów działających na rynku krajowym, została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny polska wersja PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności.

Celem międzynarodowego systemu ISO 22000 jest harmonizacja na poziomie globalnym wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności przedsiębiorstw znajdujących się w łańcuchu żywnościowym. Jest ona szczególnie pomocna dla podmiotów, które usiłują uzyskać spójny i zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Można zatem stwierdzić, że w normie ISO 22000 zintegrowano zasady systemu HACCP, a także etapy wdrażania systemu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego z typowymi wymaganiami dla systemów zarządzania.

ISO 22000:2005 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu producentów żywności, która musi wykazać zdolność do nadzorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez ludzi.
System ISO 22000 definiuje bezpieczeństwo żywności jako „koncepcję polegającą na tym, że żywność nie wyrządzi szkody konsumentowi, jeżeli jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z zastosowaniem”. Norma ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj.: producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firm gastronomicznych, transportowych i dystrybucyjnych itp.

Międzynarodowym narzędziem poprawy jakości są systemy ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. System ISO 9001:2000 funkcjonował na rynku do 2010 roku, po czym zastąpiła ten system nowa norma ISO 9001:2008. Norma z serii ISO 9001 stanowi podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Nie jest ona specyficznie skierowana na produkcję i bezpieczeństwo żywności, lecz stosowana w odniesieniu do obsługi i produkcji ogółu dóbr materialnych. Przyjęcie i wdrożenie normy ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia przez podmiot własnych wysokich standardów jakościowych. Aby spełnić wymagania normy ISO 9001, należy precyzyjnie opisać i udokumentować przebieg oraz wzajemne powiązania między wszystkimi procesami zachodzącymi w zakładzie. Istotna jest orientacja na klienta oraz badanie zadowolenia klienta.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie, który jest Specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, przystosowuje swój program zwalczania szkodników do norm obowiązujących w danym zakładzie.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System QACP.

8/10/2017

System QACP – Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości (Quality Assurance Control Pointa) powstał na podstawie systemu HACCP. Różni je od siebie fakt, że w przypadku HACCP producent ma do czynienia z Krytycznymi Punktami Kontrolnymi (CCP), zaś w przypadku QACP wyznacza się Punkty Kontrolne i określa ich kontrolne parametry oraz kontrolne wartości. Zatem podstawowym założeniem tego systemu jest jego zapobiegawczy, a nie kontrolny charakter, stąd nie jest on systemem obligatoryjnym. Uwzględnia w szczególności jakość produkcji pierwotnej szczególnie tych surowców, które mają wpływ na końcową jakość produktu. Standard QACP obejmuje cały łańcuch produkcji żywności począwszy od surowców do konsumentów wyrobu gotowego. Jednak metody i procedury QACP mogą być zastosowane do poszczególnych części procesu produkcyjnego. Instrument ten jest jedną z najefektywniejszych metod zapewnienia jakości. QACP musi być stosowany w przedsiębiorstwie w postaci systemu. Dla obu systemów opracowywane są takie same metody i procedury. QACP dotyczy jednak zagwarantowania jakości z punktu widzenia konsumenta, z uwypukleniem cech sensorycznych i odżywczych, zaś HACCP mówi jedynie o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. QACP jest szerszym systemem obejmującym całość zapewnienia jakości produktu, a HACCP tylko jakości zdrowotnej,

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System GMP/GHP.

3/10/2017

Od 20 lipca 2000 roku obowiązkowe jest wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Przepisy dotyczące stosowania tych systemów znajdują się w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz.U. z 2006, Nr 171 poz. 1225]. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice) ustala działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.  Główną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania improwizacji i przypadkowości. Każda czynność musi być wykonana tak, jak wskazują pisemne instrukcje i procedury. Wszystkie wykonywane czynności muszą być zapisane i potwierdzone w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji musi zostać wykonana według dokumentacji. System GMP funkcjonuje w oparciu o odpowiednią dokumentację, w związku z czym w literaturze definiowany jest również jako „kombinacja procedur i instrukcji produkcyjnych oraz kontroli i zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe”. Podmiot stosujący system GMP, musi szczególną uwagę zwrócić na eliminowanie sytuacji i zdarzeń mogących zanieczyścić produkt ciałami obcymi fizycznymi i chemicznymi oraz szkodliwą mikroflorą na każdym etapie produkcji.

Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP - Good Higiene Practice) określają działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Obejmują one wytyczne w zakresie zastosowanych w procesie produkcji technologii, technik metody pracy, a także zalecenia w zakresie higieny produkcji oraz zdrowia pracowników. Ponadto zawierają wymagania, które powinny być spełnione w zakresie lokalizacji i otoczenia obiektów produkcyjnych, magazynowania produktów i żywności, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, kontroli odpadów, zabezpieczenia przed szkodnikami, a także prowadzenia dokumentacji i zapisów GHP.  Zakres GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu produkcyjnego, plany szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i kontrolę działań porządkowych i zapobiegawczych, stosowanych w jednostce środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, a także innych materiałów używanych do utrzymania higieny. Każdy podmiot powinien być zobowiązany do opracowania własnych wytycznych do tworzenia i wdrażania zakładowego programu Dobrej Praktyki Higienicznej, który jest wstępem do wdrażania HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę produkcji danej jednostki.

 Dobra Praktyka Higieniczna to również zabezpieczenie przed szkodnikami do których należą:

- gryzonie (myszy, szczury),

- owady biegające (karaluchy, karaczany),

- szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik mączny),

- ptaki (wróble, gołębie),

- koty i inne zwierzęta domowe.

Każdy zakład musi mieć system kontroli i monitorowania obecności szkodników. Jest to część składowa systemu zabezpieczenia procesu produkcji żywności. 

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html 

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/ 

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/ 

 

 

System HACCP.

29/9/2017

HACCP to system przewidziany przez prawo Żywnościowe obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

Co to jest system HACCP?

HACCP to skrót angielskiej nazwy “Hazard Analysis and Critical Control PointSystem”. W tłumaczeniu na polski mówimy o Systemie Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeśli zagrożenie wystąpi. Warto pamiętać, że HACCP to system polegający na samokontroli. Firma sama decyduje, które momenty w produkcji lub sprzedaży wiążą się z zagrożeniem dla żywności i które spośród nich mogą być skutecznie wyeliminowane, następnie określa jak zamierza obserwować/nadzorować niebezpieczne miejsca i co zrobić, kiedy zagrożenie się pojawi. Wszystkie przyjęte ustalenia zostają opisane, a czynności polegające na kontrolowaniu, czy wszystko jest w porządku w miejscach związanych z zagrożeniem, są za każdym razem odnotowywane.

Wdrażanie systemu HACCP sprzyja:

1) usprawnieniu działań poprzez właściwy obieg informacji i dokumentacji,

2) wczesnemu wykrywaniu wszystkich nieprawidłowości i niezgodności,

3) zwiększeniu efektywności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jakości żywności,

4) zdyscyplinowaniu pracowników i zacieśnieniu współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach.

W krajach UE oraz USA system HACCP jest obowiązkowy z prawnego punktu widzenia we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, obrocie żywnością oraz w żywieniu zbiorowym.

Zwalczanie szkodników jest jednym z czynników zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie  http://zhs-chelm.pl/ jest Specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja.

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Certyfikat CEPA.

11/9/2017

Certyfikat CEPA jest to potwierdzenie najwyższej jakości wykonywanych usług w zakresie zwalczania szkodników dla firm działających w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja. Na dzień dzisiejszy tylko pięć firm z terenu Polski posiada taki Certyfikat. Pomiędzy nimi znajduje się również Zakład Higieny Sanitarnej z Chełma który takowy posiada. Firmy te przestrzegają europejskiej normy która ustanawia najwyższy standard wykonywanych usług.
Norma europejska (EN) dla branży zarządzania szkodnikami została opracowana przez Europejski Instytut Norm (CEN) na zlecenie i przy współpracy Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Pest (CEPA) (tł. szkodnik).
Norma ta określa wymagania,rekomendacje i podstawowe kompetencje w ramach których firmy usługowe zarządzania szkodnikami muszą działać w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów, zarówno prywatnych przedsiębiorstw, użytku publicznego czy też osób indywidualnych.
Czym jest CEPA?
Z siedzibą w Brukseli, CEPA jest Konfederacją Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Pest. Reprezentuje ona na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym 25 stowarzyszeń zawodowych (2014)  w branży o obrotach ponad 3000 mln € generowanego przez 10, 000+ firm z ponad 40.000 pracowników.
Oprócz stowarzyszeń członkami CEPA są również producenci, dystrybutorzy i firmy usługowe w Europie.
Kiedy i dlaczego została założona CEPA?
CEPA powstała w 1974 roku założona przez belgijskie, brytyjskie, holenderskie, francuskie i hiszpańskie stowarzyszenia krajowe. Organizacje te miały wizję, że krajowe stowarzyszenia nie mogą same bronić interesów  swoich członków na poziomie europejskim.
Historia udowodniła im rację. Obecnie około 80% krajowych przepisów odzwierciedla decyzje podejmowane na poziomie UE poprzez dyrektywy europejskie.
Misją cepy jest działanie jako głos branży zarządzania szkodnikami vis a vis wszystkich zainteresowanych stron.
Jej celem jest promowanie wiedzy na temat branży zarządzania szkodnikami poprzez intensyfikację dialogu z decydentami i liderami opinii na poziomie europejskim w sprawach mających wpływ na nasz sektor;
Współdziałanie z instytucjami europejskimi w imieniu branży zarządzania szkodnikami i dialogu opartego na  rzeczywistości;
Reprezentowanie branży Pest zarządzania szkodnikami jednym głosem, gdy zakwestionowane są przez nią europejskie inicjatywy ustawodawcze;
Zwiększenie świadomości wkładu firm zarządzania szkodnikami do gospodarki europejskiej jako czynnik wzrostu i zatrudnienia;
Aby umożliwić wymianę informacji,zwłaszcza w odniesieniu do ułatwienia komunikacji między krajowymi stowarzyszeniami a poza tym między wszystkimi innymi organami, które są członkami  Konfederacji;
W celu zapewnienia wczesnego ostrzegania w odniesieniu do kwestii, które mają potencjał, aby zwiększyć lub stanowić zagrożenie dla rozwoju naszej branży w Europie;
Aby zapewnić niezbędne narzędzia i wiedzę do rozwiązywania tych problemów w miarę ich powstawania;
W celu ułatwienia gromadzenia danych na temat naszej branży;
Aby współpracować z innymi grupami biznesowymi  w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/  

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/ 

 

System zabezpieczający dach budynku przed ptakami

15/8/2017

Ptaki, zwłaszcza te w mieście, tylko z pozoru są nieszkodliwe. Najczęściej ich odchody szpecą i niszczą elewacje budynków, są też siedliskiem bakterii i pasożytów. Rozwiązaniem tego problemu może być instalacja specjalnego systemu zabezpieczeń przed ptakami.
System tworzy skuteczną barierę uniemożliwiającą siadanie i gniazdowanie ptaków w tych miejscach, w których ich obecność jest z różnych względów niepożądana. Ważne jest, że nie stanowi on zagrożenia dla samych ptaków, w żaden sposób ich nie rani (końce metalowych elementów nie są ostre), a jedynie odstrasza je i ogranicza dostęp do wybranych miejsc.

 Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja może pomóc w  zamontowaniu takiego systemu.

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-

sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Dezodoryzacja.

30/7/2017

Dezodoryzacja jest to usuwanie niepożądanego zapachu. Może ona polegać na zmniejszeniu zasięgu strumienia uwalnianych do atmosfery odorantów i likwidacji przyczyny powstawania nieprzyjemnych dla nozdrzy związków lotnych. Usuwanie zapachów może również odbywać się poprzez wywołanie zmiany w zapachu uwalnianych gazów. Może być on neutralizowany poprzez usunięcie zanieczyszczeń lub wzbogacony o dodatkowe substancje nadające przyjemniejszy zapach. Usuwanie odorów może być przeprowadzone takimi metodami jak biofiltracja, absorpcja i adsorpcja, katalityczne bądź termiczne spalanie zanieczyszczeń, zastosowanie wyładowań koronowych lub utlenianie w fazie gazowej.

 https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html 

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/ 

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/ 

 

Co to jest deratyzacja i dlaczego ją wykonujemy?

10/7/2017

Deratyzacja inaczej odszczurzanie jest to zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy.
Szczury i myszy są bardzo niebezpiecznymi szkodnikami, które należy zwalczać z powodu przenoszonych chorób poprzez przenoszenie takich zarazków jak: Salmonella spp, Escherichia coli, Hantaviruses, Dżuma, Toksoplazmoza.
Do głównych problemów związanych z obecnością szczurów i myszy oprócz roznoszonych zarazków należy również:

- skażenie produktów odchodami

- zniszczenia magazynowanej żywności

- zniszczenia konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych

Gryzonie te mają zdolność przystosowywania się niemalże do każdych warunków środowiska. Wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania czynią ich najdoskonalszymi zwierzętami na ziemi. Gryzonie używają pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności. Zarówno szczury jak i myszy wychodzą na poszukiwanie żywności po zmierzchu, dlatego gdy żywe gryzonie zostaną zauważone w ciągu dnia, znaczy to, że ich populacja jest duża, a gryzonie potrzebują pożywienia. Jest to sygnał alarmowy do podjęcia natychmiastowego działania i wezwania firmy zajmującej się deratyzacją. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie http://zhs-chelm.pl/ wykonuje takie zabiegi i jest Specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja.

Szczury i myszy pozostawiają po sobie plamy, które są mieszaniną tłuszczu, brudu i niekiedy moczu. Częstym śladem są również zniszczenia drewna i magazynowanych towarów. Gryzonie często rozdrabniają napotkany papier i karton, który służy im później do budowy gniazda. Poza tym gryzonie regularnie ścierają i ostrzą siekacze stąd uszkodzenia w drewnie. Kształt i rozmiar odchodów pomaga w identyfikacji gatunku. Odchody szczurów mają średnio 10-12mm długości i 5mm szerokości, natomiast myszy 4mm długości i tylko 1 mm grubości. Jeśli odchody są miękkie i błyszczące, znaczy to, że wciąż obecne są żywe gryzonie. Duże i małe odchody wskazują na to, że doszło do rozmnożenia populacji. 

Niechemiczne metody zwalczania szczurów, myszy itp.
Pułapki sprężynowe
Pułapki sprężynowe należy stosować zgodnie z wymogami istniejącego ustawodawstwa, szczególnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo ludzi, przede wszystkim dzieci. 
Pułapki gilotynki i potrzaski zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwoleń prawnych.
Pułapki żywołowne na gryzonie
Można je stosować jako alternatywę dla przynęt toksycznych oraz w miejscach gdzie istnieje zagrożenie skrzywdzenia innych gatunków zwierząt, również tych chronionych prawem. Każdy szkodnik złapany w taką pułapkę unieszkodliwiany jest w humanitarny sposób.
Bardzo dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie i przeglądanie zastawionych pułapek. Maksymalizuje to skuteczność kontroli gryzoni i ich eliminacji, a także pozwala na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa.
Chemiczne metody zwalczania gryzoni.
Stosowanie pestycydów, szczególnie rodentycydów, w przemyśle spożywczym niesie za sobą ryzyko skażenia żywności, a także  może ono prowadzić do bezpośredniego i pośredniego zatrucia innych zwierząt. Dlatego ważne jest, aby ocenę zagrożenia ze strony gryzoni i ich eliminację przeprowadziła wyspecjalizowana firma.
Rodentycydy ostre.
Jedynym dostępnym w UE rodentycydem ostrym jest alfa-chloraloza. Jej działanie polega na obniżeniu temperatury gryzonia co powoduje śmierć z powodu hipotermii. Obecnie ten produkt jest dozwolony do użycia tylko przeciwko myszom.
Antykoagulanty
Antykoagulanty obniżają krzepliwość krwi co powoduje krwotok wewnętrzny u gryzonia i śmierć. Trutki mają opóźnione działanie, gryzoń pobierając trutkę nie odczuwa zagrożenia. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia trucizny następuje bezbolesna śmierć gryzonia.

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html 

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/ 

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/